Kivuz

Blog Yazıları

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel Verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı yasanın 9. Maddesinde yer alan hükümlerden birinin bulunması varlığı aranmaktadır. Söz konusu kanun maddesi hükmüne göre; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemlerinden Şikayet Hakkı

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemlerinden Şikayet Hakkı

Şikayet hakkı; ilgili kişi yönünden bu hakka başvuruda bulunabilmesi için ilk etapta veri sorumlusuna 6698 sayılı kanunun 13. Maddesi hükmü uyarınca yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi halinde yahut verilen cevabın yetersiz olması durumunda veya 30 gün içerisinde yapılan başvuruya herhangi bir cevap verilememesi koşulları gerekmektedir.

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemlerinden Başvuru Hakkı

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemlerinden Başvuru Hakkı

İlgili kişinin hak arama yöntemleri başvuru hakkı ve şikayet hakkıdır.

İlgili Kişi Kimdir, Hakları ve Hak Arama Yöntemleri

İlgili Kişi Kimdir, Hakları ve Hak Arama Yöntemleri

İlgili kişinin kim olduğu 6698 sayılı yasanın 3/ç bendinde tanımlamaktadır. Bu tanıma göre ise ilgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. Kanunun açıkça tanımdan da anlaşılacağı üzere korunması gereken kişi, “gerçek kişi” dir.

Kişisel Verilerin Yurtiçi Aktarımı

Kişisel Verilerin Yurtiçi Aktarımı

Kişisel verilerin aktarılması öncelikli olarak tanımını yapacak olursak eğer; verilerin veri sorumlusu tarafından üçüncü kişilere paylaşılması olarak ifade edilebilir. Bir başka deyişle tanımlayacak olursak eğer, kişiye ait bir verinin veri sorumlusu tarafından bir başka veri sorumlusuyla yahut da veri işleyen kimse ile paylaşılması durumunda bir veri aktarımında söz edilecektir[1]. Veri aktarımı da bir veri işleme faaliyeti olup kural olarak ilgili kişinin açık rızası şartı ile gerçekleşmektedir.

Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri II

Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri II

Veri sorumlusunun kişisel verilerin işlenmesinde yerine getirmesini gerektiren bir takım gerek uluslararası gerekse de söz konusu uluslararası metinler çerçevesinde düzenlenmiş olan 6698 sayılı yasaya göre bir takım yükümlülükleri de bulunmaktadır.