Kivuz

Blog Yazıları

Kişisel Verilerin Türk Medeni Kanundaki Yeri Ve Önemi

Kişisel Verilerin Türk Medeni Kanundaki Yeri Ve Önemi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 24. Ve 25. Maddelerinde yer alan kişilik hakkının korunmasına yönelik hükümler kişisel verilerin korunması alanında da sonuç doğuracak olan hükümlerdir. Türk Medeni Kanunun 24. maddesi “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir”.

Kişisel Verilerin Anayasal Bir Hak Olarak Korunması

Kişisel Verilerin Anayasal Bir Hak Olarak Korunması

Kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” demektedir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür diyerek de üçüncü fıkrada veri sorumlusunun dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirilmesine ilişkin tedbirleri alması gerektiğini belirtmektedir.

Parmak İzi Kayıt Sistemi İle Mesai Takibi

Parmak İzi Kayıt Sistemi İle Mesai Takibi

19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete de Anayasa Mahkemesi Kararı paylaşılmış bulunmaktadır. Söz konusu karar; başvurucu tarafından, parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması nedeni ile özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda bulunulması hakkında verilmiştir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi / İmhası

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi / İmhası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( KVKK) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” diyerek yönetmelik ile düzenleme altına almıştır. Söz konusu yönetmelik ise 28 Ekim 2017 tarihinde “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile KVKK Genel Bilgilendirme Eğitimi

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile KVKK Genel Bilgilendirme Eğitimi

Peerlog Bilişim A.Ş. olarak; OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üye firmalarımız ile KVKK Genel Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirdik.