Kivuz

Vakıf, Dernek ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Sicile Kayıt Yükümlülüğü

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 09.06.2021 tarih ve 2021/571 sayılı karar vermiş olup söz konusu kararı vermesine etken sebeplerin başında, vakıf, dernek ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin sicile kayıt yükümlülüğü konusunda tereddütler yaşanmasından kaynaklanmaktadır. İlgili kararında “yalnızca ilgili yasa ve amaçlarına uygun olmak üzere, belirtmiş oldukları faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Sicile kayıt olmaları ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiği[1] konusunda karar almış olup söz konusu karar da resmi gazetede yayımlanmıştır. Kurul tarafından verilmiş olan bu kararın gerekçesi ve dayanak yapmış olduğu kanun maddeleri ise; 6698 sayılı yasanın 16/2 maddesi uyarınca “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir[2] demektedir. Söz konusu kanun hükmü çerçevesinde baktığımızda ise kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Veri Sorumluları Siciline ( Sicil) kayıt yükümlülüğü bulunmakta ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu ( Kurul) tarafından ise bu yükümlülüğe karşı bir istisna getirebilmektedir.

Bu kapsamda, Kurul tarafından daha öncesinden verilmiş olan 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

Bununla beraber, Kuruma iletilmiş olan bazı yazılı ve şifahi görüş taleplerde ise; vakıf, dernek veya sendikalara ait iktisadi işletmelerin Sicile kayıt yükümlülüğü hususunda tereddütler yaşandığının ifade edilmiş ve Kurul tarafından buna ilişkin bir değerlendirilmede bulunulmuştur. Söz konusu değerlendirme neticesinde Kurul tarafından şu kanaate varılmıştır;

Kurumumuza iletilen bazı yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; vakıf, dernek veya sendikalara ait iktisadi işletmelerin Sicile kayıt yükümlülüğü hususunda tereddütler yaşandığının ifade edilmesi üzerine Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;

  • 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Karar ile değişik 02/04/2018 tarihli 2018/32 sayılı Kurul Kararında yer alan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmesine,

  • Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Sicile kayıt olmaları ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine,

  • Anılan Kararın Kurum internet sayfası ve Resmi Gazetede yayımlanmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

[1] https://kvkk.gov.tr/Icerik/6986/2021-571
[2] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
Etiketler
Tarih: 04-01-2023
#kvkk
#vakıf
#sendika
#dernek
#iktisadiisletme
#kisiselveri
#sicilekayityukumlulugu
#verbis
#verbiskayit