Kivuz

Türk Borçlar Kanunda Kişisel Verilerin Yeri Ve Önemi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun kişilik hakkının korunmasına ilişkin 27, 49 ve 58. Maddeleri, kişisel verilerin korunması bağlamında uygulama alanı bulacaktır. Öncelikle söz konusu maddelerin neler olduğu konusuna değinecek olursak eğer; 27. Maddenin 1. Fıkrası “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür” demektedir. Yani kişilik haklarının ihlali söz konusu olan sözleşmelerin herhangi bir hukuki geçerliliği olmadığı kanun hükmünde açıkça yer almaktadır.

Yine 6098 sayılı kanunun 49. Maddesi haksız fiilden doğan borç ilişkileri yönünden doğan sorumluluğu genel olarak ele almış bulunmakla ve bundan dolayı ortaya çıkan zararların tazminine ilişkin olarak da “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de bu zararı gidermekle yükümlüdür” demektedir. 58. Madde de ise kişilik hakkı zarara uğrayan kişilerin bu zararlarını tazminini düzenlemiş olup “Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir “demektedir. Böyle bir durumda, bir haber kanalında ait internet sitesinde, kişinin onuruna ve haysiyetine yönelik kırıcı nitelikte ve haber olma niteliği taşımayan yazı yayımlanması ve kişiye ait, belirtmiş olduğumuz kanun hükümleri çerçevesinde, zararın giderilmesi yönünde dava açması örnek olarak verilebilir.
Etiketler
Tarih: 01-06-2022
#kvkk
#kişiselhaklar
#kişilikhakları
#borçlarkanunu
#kişiselveri