Kivuz

Parmak İzi Kayıt Sistemi İle Mesai Takibi

19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete de Anayasa Mahkemesi Kararı paylaşılmış bulunmaktadır. Söz konusu karar; başvurucu tarafından, parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması nedeni ile özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda bulunulması hakkında verilmiştir.

Başvuruya konu olay ve olguyu da özetleyecek olursak; başvurucu, Söke Belediye Başkanlığı (Kurum) bünyesinde devlet memuru olarak çalışmaktadır. İşyerinde parmak izi sistemi ile mesai takibine başlanması üzerine Kurum tarafından 13.04.2016 tarihinde başvurucunun parmak izi kaydedilmiştir. Başvurucu 15.04.2016 tarihli dilekçesiyle parmak izinin kaydedilmesine ve parmak izi sistemiyle mesai takibi yapılmasına itiraz ederek uygulamanın kaldırılmasını talep etmiştir. Başvurucu; anılan dilekçede, parmak izinin bireyin fiziksel olarak belirlenmesini sağlayan kişisel bilgi olarak kabul edilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği kapsamında kaldığını ve Anayasa’ da ve uluslararası sözleşmede anılan hakkın korunduğunu vurgulamıştır.

Anayasa mahkemesi tarafından verilen kararda atıfta bulunulan kanunlar ve maddeleri şöyledir;

- 657 sayılı Kanun olan “ Devlet Memurları Kanunu” nun Çalışma saatleri kenar başlıklı 99. Maddesi (Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.)

- Yine 657 sayılı Kanun olan “ Devlet Memurları Kanunu” nun “ Günlük çalışma saatlerinin tespiti” kenar başlıklı 100. Maddesi (Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.)

- 5393 sayılı kanun olan “Belediye Kanunu”’ nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” kenar başlıklı 38. Maddesi

- 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun “Tanımlar” kenar başlıklı 3. Maddesi

- 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun “Kişisel Verilerin İşleme Şartları” kenar başlıklı 5. Maddesi

- 6698 sayılı kanunun “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” kenar başlıklı 6. Maddesi

- 6698 sayılı kanunun “İstisnalar” kenar başlıklı 28. Maddelerine atıfta bulunmuştur.

İlgili yargı kararları bakımından da;

· Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 09.12.2015 tarihli ve E. 2014/2242, K. 2015/4991 sayılı kararına

· Kurulun 27.02.2020 tarihli ve 2020/167 sayılı kararının ilgili kısmına

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yönünden, pekçok kararı bulunan somut olayın, benzer niteliğinde kararlara da ( S. Ve Marper/Birleşik Krallık, B. No: 30562/04, 30566/04, 04.12.2008,97,98)

değinilmiştir.

Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hüküm ile;

- Özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiaların KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

- Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, karar vermiştir.
Etiketler
Tarih: 27-04-2022
#parmakizi
#mesaitakibi
#ozelniteliklikisiselveri
#kvkk
#resmigazete
#anayasamahkemesi