Kivuz

Kişisel Verilerin Yurtiçi Aktarımı

Kişisel verilerin aktarılması öncelikli olarak tanımını yapacak olursak eğer; verilerin veri sorumlusu tarafından üçüncü kişilere paylaşılması olarak ifade edilebilir. Bir başka deyişle tanımlayacak olursak eğer, kişiye ait bir verinin veri sorumlusu tarafından bir başka veri sorumlusuyla yahut da veri işleyen kimse ile paylaşılması durumunda bir veri aktarımında söz edilecektir[1]. Veri aktarımı da bir veri işleme faaliyeti olup kural olarak ilgili kişinin açık rızası şartı ile gerçekleşmektedir.

Veri aktarımı yurtiçi veri aktarımı ve yurtdışı veri aktarımı olarak ikiye ayrılmaktadır. Yurtiçi veri aktarımı 6698 sayılı yasanın 8. Maddesinde yer almaktadır. Söz konusu kanun maddesi
“Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler;
a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
c) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır”[2] demektedir.

Söz konusu kanun kapsamda değerlendirdiğimizde ise kişisel verilerin aktarılabilmesi için aşağıda yer alan durumlardan birinin bulunması gerekmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Özel nitelikli kişisel veriler söz konusu olduğunda ise yurtiçi aktarımın yapılabilmesi için ise; aşağıda belirtmiş olduğumuz hallerden birinin yer alması şartları aranmaktadır.
 • İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
Kişisel verilerin sadece gerçek kişilerle ait veriler olabilmesinin aksine, “veri sorumlusu” ve “veri işleyen” gerçek yahut da tüzel kişi olabilmektedir. Kişisel veriler üzerinde işlem gerçekleştiren her türlü gerçek veya tüzel kişi, veri işlenmesiyle ilgili amaç ve metodlarına göre ya veri sorumlusu ya da veri işleyendir[3].

[1] Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Teorik ve Pratik Çalışma Kitabı, Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Bahri ÖZTÜRK
[2] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
[3] https://www.kvkk.gov.tr/
Etiketler
Tarih: 10-08-2022
#veriaktarımı
#yurtiçiaktarım
#yurtiçiveriaktarımı
#kvkk
#verisorumlusu
#veriişleyen