Kivuz

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımında Yeterli Korumanın Bulunması

Kişisel Verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı yasanın 9. maddesinde yer alan hükümlerden birinin bulunması varlığı aranmaktadır. Söz konusu kanunda yer alan madde hükmüne göre; “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz."
Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,
b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,
kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;

a) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,
d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri,değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye'nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır[1] demektedir.

Kanunda yer alan “Yeterli Korumanın Bulunması” ifadesinde anlatılmak istenenin ne olduğuna değinecek olursak eğer; aktarılacak olan kişisel veri, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenmiş olan ve yine kurul tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip bulunan ülkelerden birine (bu ülkeler aynı zamanda güvenli ülke olarak da adlandırılmaktadır) aktarılacak ise kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına bakılır. Buna göre eğer bir kişisel veri özel nitelikli kişisel veri olması halinde 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilmiş olan koşullardan birinin varlığı gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır;

- Cinsel hayat ve sağlık dışında olan özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça öngörülmesi halinde,
- Cinsel hayat ve sağlığa özgü özel nitelikli kişisel verilerin olması halinde ise ancak kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, koruyucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kurum ve kuruluşlar veya kişiler tarafından işlenmesi halinde yeterli korumaya sahip olan ülkelerden birine ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir[2].

Aktarılacak verinin özel nitelikli kişisel veri olmaması halinde ise 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilmiş olan şartlardan birinin varlığı gereklidir. Bu şartlar şunlardır;

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması[3].

[1] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
[2] https://www.kvkk.gov.tr/
[3] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
Etiketler
Tarih: 05-10-2022
#yurtdısiaktarimi
#kisiselveri
#ozelniteliklikisiselveri
#verisorumlusu
#yeterlikorumaninbulunduguulkeler