Kivuz

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımında Yeterli Korumanın Bulunmaması

Kişisel verilerin aktarılacağı ülke, yeterli korumanın yer almadığı ülke olması halinde, söz konusu durumda kişisel veri işleme koşullarının bulunmuş olması ile Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli düzeyde bir korumayı yazılı bir biçimde taahhüt etmiş olmaları ve Kurulun izninin yer alması gerekir. Buna göre yeterli korumanın yer almadığı bir ülkeye kişisel veri aktarımında;

* Kişisel veri özel nitelikli bir kişisel veri olmaması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2’ de yer alan;

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hususlarının [1]

* Özel nitelikli kişisel veri olması halinde ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 6/3’ de yer alan;

- “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” demekle belirtilen şartlardan birinin varlığı [2],

* Türkiye’ de yer alan ve ilgili yabancı ülkede bulunan veri sorumlularının yeterli düzeyde bir korumayı yazılı bir biçimde taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması durumunda, yeterli korumaya sahip olmayan ülkelerden birine ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir. [3]

Türkiye’ de yer alan ve ilgili yabancı ülkede bulunan veri sorumlularının yeterli düzeyde bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri hangi yöntemlerle gerçekleşeceği hususu ve bu konuya ilişkin olmak üzere Bağlayıcı Şirket Kuralları [4] yönünden başvuru formu ve yardımcı doküman kaynaklarına da Kurul’ un resmi web sitesinden temin edilebilecektir.

[1]https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
[2]https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
[3]https://www.kvkk.gov.tr/
[4] Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerinde kullanılabilecek bir diğer yöntem “Bağlayıcı Şirket Kuralları”dır.
Etiketler
Tarih: 10-10-2022
#kisiselveri
#yurtdısınaaktarım
#acıkrıza
#acikriza
#kvkk
#veriaktarimi
#veriaktarımı