Kivuz

Kişisel Verilerin Türk Medeni Kanundaki Yeri Ve Önemi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 24. Ve 25. Maddelerinde yer alan kişilik hakkının korunmasına yönelik hükümler kişisel verilerin korunması alanında da sonuç doğuracak olan hükümlerdir. Türk Medeni Kanunun 24. maddesi “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir”.

“Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır[1].” demektedir.

Kanunun 25. maddesi ise söz konusu durum karşısında açılacak olan davalara ilişkin bir hüküm olup “Davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir”.

Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.

Davacının, maddi ve manevi tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekaletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.
Manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

“Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir[2].” demektedir.

Bu açıdan kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlendiği yönünde iddiada bulunan kişi, Medeni Kanun’ un 25. Ve 24. Maddeleri kapsamında dava hakkını kullanarak yapılan ihlalin tespitinin istenilmesini, önlenilmesini, durdurulmasını ve kişisel verilerinin ihlali nedeni ile uğramış olduğunu iddia ettiği zararların tazminin talep etme hakkı bulunmaktadır.

[1] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
[2] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
Etiketler
Tarih: 25-05-2022
#medenikanun
#turkmedenikanunu
#kisilikhakkı
#kvkk
#veriihlali