Kivuz

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Yardımcı Kaynaklar


Kişisel verilerin Korunması Kanununun 22 maddesi olan Kişisel Veri Koruma Kurulunun görev ve yetkilerinin yer aldığı maddenin e bendinde “Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak” demektedir. Özetle kurumun düzenleyici işlemler yapmasına ilişkin hususları kurulun görevleri arasında saymıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca Kurul tarafından, kişisel veriler yönünden ikincil mevzuat düzenleme yetkisini kullanmış olup, aşağıda belirtmiş olduğumuz genel düzenleyici işlemler kurul tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

· Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

· Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

· Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

· Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

· Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

· Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

· Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

· Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

· Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

· Taahhütnameler

· Kişisel Verileri Koruma Kurulunun İlke Karaları[1]

Söz konusu kurum olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun vermiş olduğu kararlar ve mahkeme kararları ile bilimsel içtihatlar yardımcı kaynak niteliğindedirler. Özellikle idare hukuku alanında Kurul’ un bağımsız bir idari otorite olmasından kaynaklı teamül niteliğindeki uygulamaları işleyiş açısından yardımcı kaynak olarak kabul edilebilecektir.

[1] Kişisel Verileni Korunması Hukuku, Teorik ve Pratik Çalışma Kitabı, ÖZTÜRK Bahri, Syf.57
Etiketler
Tarih: 29-06-2022
#kvkk
#yardımcıkaynaklar
#verisorumlusu
#kişiselverilerinkorunmasıkanunu
#kişiselverilerinkorunmasıhukuku