Kivuz

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru - II

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin “özel hayatın ihlali” ve “ mülkiyet hakkının ihlali” olarak yapılacak olan başvurularda, bu başvuru yönünden de bir takım sürelere tabi tutulmuş bulunulmaktadır. Söz konusu bu süreler iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuk sisteminde mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmesi sonrasında dört aylık bir süre içerisinde başvurulabilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin 35/1 maddesinde de bu durum açıkça belirtilmiş “Mahkeme’ye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren dört aylık bir süre içinde başvurulabilir” demektedir.

Yine AİHS çerçevesinde 34. Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde sunulan biraysel başvuruları şu hallerde ele alamamaktadır:

“a) Başvuru isimsiz ise; veya
b) Başvuru, Mahkemece daha önce incelenmiş ya da uluslararası diğer bir soruşturma veya çözüm merciine daha önceden sunulmuş bir başka başvuruyla esasen aynı olup yeni olgular içermiyorsa[1]

Yine AİHS’ nin 34. Maddesi uyarınca sunulan bireysel başvurular aşağıda belirtilen şu hallerde kabul edilemez bulur:

“a) Başvurunun konu bakımından Sözleşme veya Protokollerinin hükümleriyle bağdaşmaması, dayanaktan açıkça yoksun veya bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliğinde olması, veya;
b) Başvurucunun önemli bir zarar görmemiş olması; meğer ki Sözleşme ve Protokolleri ile güvence altına alınan insan haklarına saygı ilkesi başvurunun esastan incelenmesini gerektirsin.[2]

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 41. Maddesinde ise ortadan bir ihlalin olduğuna karar verirse eğer zarar gören taraf lehine tazminata hükmetmektedir. Söz konusu madde kanun hükmü açıkça şöyle belirtmektedir; “Eğer Mahkeme bu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder.[3]

[1] AİHS madde 35/2
[2] AİHS madde 35/3
[3] https://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf
Etiketler
Tarih: 29-11-2022
#kvkk
#avrupainsanhaklarımahkemesi
#avrupainsanhaklarısozlesmesi
#kisiselveri
#mulkiyethakki
#ozelhayatinihlali