Kivuz

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Boyutuyla Hak Arama Yöntemleri

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu’ nun 17 maddesi “Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 inci madde hükümleri uygulanır” demektedir. Yine maddenin gerekçesine baktığımızda ise maddeyle, kişisel verilere ilişkin suçlar ve cezai yaptırımlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine atıf yapılmak suretiyle düzenlenmektedir. Kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenlerin ise Türk Ceza Kanununun 138 inci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılmaları öngörülmektedir demektedir.

5237 sayılı kanunun ilgili hükümlerine baktığımızda ise; Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu başlığı altında Türk Ceza Kanunun 135. Maddesinde yer almakla söz konusu kanun hükmüne göre;
“Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme hususu Türk Ceza Kanunun 136. Maddesinde yer almaktadır. Hükme göre;

“Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.”

Nitelikli hallerin yer aldığı 137. Madde hükmüne göre;

“Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” demektedir.

Verileri yok etmeme hali ise 138. Maddede belirtmiş oluş söz konusu hükme göre;

“Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.”

Yine Türk Ceza Kanununu 139. Maddesinde ise şikayete ilişkin hüküm düzenlenmiş olup hükme göre;

“Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır” demektedir.

Kanunun 140. Maddesi ise “Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması” na ilişkin hükmü düzenlemiş olup hükme göre;

“Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur” demektedir.

Etiketler
Tarih: 20-07-2022
#kvkk
#kişiselveri
#cezahukuku
#hakarama
#hukuk
#tck
#türkcezakanunu