Kivuz

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik madde 10 da kişisel verilerin anonim hale getirilmesinin ne demek olduğuna ilişkin tanımda bulunmuştur. Söz konusu madde hükmüne bakacak olursak eğer, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir, diyerek birinci fıkrasında da bize tanımını yapmış bulunmaktadır.

Yine ilgili maddenin ikinci fıkrası, kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Söz konusu fıkra hükmü ise bizlere kişisel verilerin anonim hale getirilebilmesi için hiçbir şekilde ne gerçek ne de herhangi bir tüzel kişi ile ilişkilendirilememiş olması gerektiğini açıkça belirtmiştir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür diyerek de üçüncü fıkrada veri sorumlusunun dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirilmesine ilişkin tedbirleri alması gerektiğini belirtmektedir.

Yine kişisel verilerin anonim hale getirilebilmesi için ne tür yöntemlerin uygulanabileceğine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından resmi web sitesinde yayınlamış olduğu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’ nde başlıca yöntemleri açıklamış bulunmaktadır.[1]Söz konusu kurum tarafından resmi web sitesinde yayınlanmış olduğu rehberde, yöntemleri başlıklar halinde belirtecek olursak eğer, Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri, Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri ve Anonim Hale Getirmeyi Kuvvetlendirici İstatistik Yöntemler olarak üç başlık altında toplamış olup ayrıca Anonim Hale Getirme Yönteminin Seçilmesi, Anonimlik Güvencesi ve Anonim Hale Getirilmiş Verilerin Tersine İşlem İle Anonimleştirmenin Bozulmasına Dair Risklere ilişkin de bilgilendirmeler yer almaktadır.

[1] https://www.kvkk.gov.tr/
Etiketler
Tarih: 11-05-2022
#kvkk
#anonimhalegetirme
#kisiselverilerikorumakurumu
#kisiselveri