Kivuz

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ nun Yapısı ve Görevleri

Kurum ve teşkilatı, kişisel verilerin işlenmesi yönünde, ilk etapta özel yaşamın gizliliği olmak üzere bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişiye ait verileri işleyen tüzel ve gerçek kişilerin sorumlulukları ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek üzere; her geçen gün ilerleyen teknoloji sebebiyle oluşan ihtiyaçları Uluslararası yasalara uyumunun sağlanarak karşılanması amacı ile kabul edilmiş olan Kişisel Verileri Koruma Kanunun 19- 27 maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Kanunun 19. maddesi Kurum’ un hangi amaçla kurulduğunu tanımlamış olup “verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur” demekle yine Kurum aynı zamanda, kanun maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiş olduğu üzere, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği Bakan ile de ilişkili olduğunu belirtmiştir. Kurumun merkezi Ankara olup (madde 19/3), yine Kurum, Kurul ve Başkanlıklardan oluşacağı ve Kurumun karar organının Kurul olduğunu (madde 19/4-5) kanun maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Kanunun ilgili 19. maddesinin gerekçesine baktığımızda ise “Maddeyle, Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kuruluşu düzenlenmektedir. Avrupa Konseyinin 108 sayılı Sözleşmesi ve Avrupa Birliğinin 95/46/EC sayılı Direktifi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelerin uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek üzere fonksiyonel olarak bağımsız bir şekilde görev yapacak otoritelerin oluşturulmasını öngörmektedir. Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde veri koruma kurulları görevlerinde bağımsız otoriteler şeklinde yapılandırılmıştır. Sayılan uluslararası belgeler ve mukayeseli hukuk uygulamaları göz önüne alınmak suretiyle, Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. Kurumun Başbakanlıkla ilişkili olduğu hüküm altına alınmaktadır.” demektedir.

Kurumun görevlerinin neler olduğu ise 6698 sayılı yasanın 20. maddesinde belirtilmektedir. Şöyle ki;

“a) Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

b) İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak.

c) Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.

ç) Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna sunmak.

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek” Kurulun görevlerindendir.

Kanunun gerekçesine baktığımızda ise “Bu maddeyle, Kurumun görevleri belirlenmektedir. Buna göre Kuruma, görev alanı itibarıyla, başlıca ulusal ve uluslararası düzlemde uygulama ve mevzuattaki gelişmeleri takip ederek araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunma ve ulusal ve uluslararası: kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma ve ihtiyaç duyulan hususlarda önerilerde bulunma görevleri verilmektedir.

Ayrıca, Kurum faaliyetleri hakkında hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Başbakanlığa sunulması, Kurumun şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Kurumun etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için hizmet alımı yapabilmesi de hüküm altına alınmaktadır.” demektedir[1].

[1] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
Etiketler
Tarih: 26-10-2022
#kisiselverilerikorumakurumu
#kişiselverilerikorumakurumu
#kvkk
#kisiselverilerinkorunmasıkanunu
#kurumgorevleri
#kisiselverilerikorumakurumuyetkisi
#kisiselverilerikorumakurumuyetkileri