Kivuz

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Şikayete Konu Belediye Hakkında Verilen Karar

İlgili kişi tarafından … Belediyesi ( Veri Sorumlusu) hakkında 11.10.2021 tarihinde şikayette bulunulmuştur. Söz konusu şikayet dilekçesi özetle;

·       İlgili kişi tarafından kullanılmakta olan GSM hattına Belediye tarafından açılış ve kutlamalara ilişkin bilgilendirme ve reklam ve tanıtım amaçlı SMS gönderildiği,
·       İlgili kişinin, kişisel verisi niteliğindeki cep telefonu numarasının işlenmesine yönelik açık rızasının bulunmadığı ve herhangi bir hukuka uygunluk nedenine dayanmaksızın kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlendiği,
·       24.06.2021 tarihinde Veri Sorumlusuna yapılan başvuruda (1) bahse konu telefon numarasının nereden ve ne şekilde edinildiği; (2) ilgili kişiye ait hangi kişisel verilerin hangi hukuki sebebe dayanarak işlendiği; (3) ilgili kişinin işlenen kişisel verilerini işlenme amacı ve bunların amacına uygun şekilde işlenip işlenmediği; (4) ilgili kişinin işlenen kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılıp aktarılmadığı, aktarıldıysa bunların kimler olduğu ve hangi amaçlarla aktarım yapıldığı hususlarına ilişkin olarak bilgi edinme taleplerinde bulunduğu,
·       Veri sorumlusu tarafından aynı gün okunmakla beraber 30 günlük yasal sürenin dolmasının ardından başvurunun cevaplandırıldığı ve söz konusu cevapta;
·       Vatandaşların kişisel verilerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve sair mevzuat uyarınca onay ve/veya imza ile tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname / bilgilendirme formaları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imza ile yapılacak bildirimlerle, Belediye ve yerel hizmet birimleri, internet sayfaları, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve kiosk gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmakta olduğunun,
·       6698 sayılı Kanun uyarınca geçiş sürecinin yasal sürelere uygun şekilde devam ettiğinin,
·       Belediyenin hemşerilerine bilgilendirme mesajları gönderilmekte olduğunun,
·       2019 yılı yerel seçimleri ile göreve gelindiğinde devralınan mevcut SMS listelerinde İlgili Kişinin cep telefonu numarasının olduğunun,
·       Belediye bünyesinde İlgili Kişinin başka bir kişisel verisinin bulunmadığının ve cep telefonu numarasının Belediyenin SMS listelerinden silindiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda Kurul, inceleme başlatarak söz konusu Kurum’ a yazı yazılmış ve yürütülen inceleme hakkında da haberdar edilmiştir. İlgili yazı ile muhataba; 6698 sayılı kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Kurulu bilgilendirmesi talep edilmiştir.

Veri sorumlusu tarafından Kurum’ a cevap vermiş ve vermiş olduğu ilgili cevap yazısı özetle;

·       COVİD-19 pandemisi nedeni ile mücbir sebeplerin meydana gelmiş olduğunu,
·       6698 sayılı Kanuna uyuma ilişkin geçiş sürecinin yasal sürelere uygun şekilde devam etmekte olduğunu,
·       Şikayet dilekçesinin alınmasına müteakip ilgili kişinin telefon bilgilerinin silindiği ve numaranın herhangi bir 3. Şahıs ile paylaşılmadığı,
·       Kişisel verinin işlenmediği ve yurtiçi- yurtdışındaki üçüncü kişi veya kurumlara herhangi bir verisinin aktarılmadığı,
·       İlgili kişinin cep telefonu numarasının yanlış bilgilendirmeye dayalı olarak SMS listesine eklendiğini,
·       Şikayete konu olayda, veri güvenliği tedbirlerinin alınmamış olması nedeniyle gerçekleşen herhangi bir veri ihlalinin olmadığı,
·       6698 sayılı Kanun’ un 5 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının d bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

Belirtilmiş olup ayrıca İlgili Kişinin cep telefonu numarasının SMS listesinden silindiğini gösterir belge sunulmuştur.

Toplanan tüm belge ve cevap yazıları birlikte değerlendirildiğinde, karar 6698 sayılı Kanunun 5,12,13 ve 18 maddeleri kapsamında değerlendirilmiş ve Belediye hakkında yapılan şikayetin incelenmesi neticesinde; şikayete konu olayda ilgili kişinin, kişisel verisi niteliğindeki cep telefonu numarasının işlenmesi hususunda açık rızasının bulunmadığına ilişkin iddiasına karşılık, söz konusu kişisel verinin, sistemlerine ne şekilde ve hangi vasıta ile kaydedildiğine yönelik olarak veri sorumlusu tarafından Kuruma kanıtlayıcı nitelikte herhangi bir belge sunulmadığı dikkate alındığında, Kanun’ un 5 inci maddesinde sayılan işleme şartlarının somut olayda mevcut olmadığı ve ilgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki telefon numarasının işlenmesinde Kanun’ un 12/1 hükümlerine aykırı hareket edildiği kanaatine varıldığından Kanun’ un 18/3 uyarınca veri sorumlusu Belediye tarafından sorumlular hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılması ve sonucundan Kurula bilgi verilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.
Etiketler
Tarih: 11-04-2023
#belediye
#kişiselverilerikorumakurulu
#kisiselveri
#ilgilikisi
#acikriza
#kvkk
#reklam
#tanitim
#ceptelefonu