Kivuz

Kişisel Veriler ve Türk Ceza Kanunu


6698 sayılı Kanun’ un “ Suçlar” başlığı taşıyan 17. Maddesi “Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 inci madde hükümleri uygulanır” demektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dokuzuncu bölümü “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan Kişisel Verilerin Kaydedilmesi olan 135. Maddesinde “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir” diyerek kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren kimse hakkında uygulanacak olan cezai yaptırımı belirttikten sonra söz konusu yargılamanın da Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılacağını belirtmiştir.

İkinci fıkrasında ise “Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.” diyerek verilecek cezanın hangi durumlarda arttırılacağını belirtmiş olmakla, yapılacak yargılama aşamasında görevli mahkemenin yine Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu belirtmiştir.

136. maddeye baktığımızda ise Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme konusu ele alınmış bulunmakta olup kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır demiş olmakla ikinci fıkrasında ise kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır diyerek verilecek cezanın hangi durumun gerçekleşmesi halinde arttırılacağını belirtmiştir.

137. maddeye baktığımızda ise nitelikli hallerin neler olacağını bize açıklamış ve söz konusu kişisel verilerin kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle veyahut belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılacağını belirtmiştir.

5237 sayılı kanunun verileri yok etmeme başlığı altında yer alan 138. Madde hükmüne baktığımızda ise kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilmekle birlikte suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılmakta olduğu belirtilmiştir.

Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olduğuna ilişkin husus da 139. Madde kapsamı içerisinde açıkça belirtilmiştir.

5237 sayılı kanunda yer alan 135-139 maddeleri arasındaki hükümlerden bahsetmiş bulunmaktayız. Söz konusu kanun maddesinde açıkça belirtilmiş olan ve cezai yaptırımın yer aldığı kişisel veri ihlaline ilişkin cezanın bir tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde tüzel kişiler hakkında ve bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı 140. Madde içerisinde açıkça belirtilmiştir. Söz konusu kanun metninde gerekçesinde de belirtilmiş olduğu üzere madde metninde bu bölümde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri uygulanması öngörülmüştür[1].

[1] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
Etiketler
Tarih: 08-06-2022
#kvkk
#türkcezakanunu
#kişiselveriler
#kişiselverilerinkorunmasıkanunu
#kişiselverilerinkorunması