Kivuz

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemlerinden Başvuru Hakkı

İlgili kişinin hak arama yöntemleri başvuru hakkı ve şikayet hakkıdır. Başvuru hakkında ilgili kişi, veri sorumlusuna başvuruda bulunarak kendileri ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenilmediğini öğrenmek, işlenmiş ise bunları talep etmek, söz konusu verinin içeriğinin eksik yahut hatalı olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı bulunması halinde silinmesini, yok edilmesini ve buna göre de yapılacak olan işlemlerin verileri açıklamış oldukları üçüncü kişilere bildirilmesine ve söz konusu verilerin yasaya aykırı olarak işlenmiş olması nedeni ile zararlarının giderilmesini talep etmek hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsam dahilinde söz konusu ilgili kişilerin, yasaların uygulanması yönünde taleplerini, ilk etapta veri sorumlusuna iletme mecburiyetleri bulunmaktadır. Yasa, kişisel verilerin korunması dahilinde başvuru için aşamalı bir başvuru yöntemi öngörmüş bulunmaktadır. İlgili kişilerin, sahip olmuş oldukları haklarının kullanabilmeleri için ilk olarak veri sorumlusuna başvuruda bulunmaları zorunludur. Bu yol tüketilmiş olmadan yahut da bu yola başvuruda bulunulmadan Kurula şikayet yoluna gidilememektedir.

6698 sayılı kanun, kişilik hakkı ihlale uğramış olan ilgilinin yada ilgililerin genel hükümler kapsamında tazminat hakkını saklı tutmuştur. Başvuru yoluna gitmenin mecburi, şikayet yoluna gitmenin ise ihtiyari olması nedeni ile başvurusu zımnen veya açıkça reddedilmiş olan ilgili kişi bir taraftan Kurula şikayette bulunabilmesi bir taraftan da doğrudan yargı yoluna başvurabilmesi imkanı söz konusu olabilecektir. Ayrıca ilgili kişileri doğrudan yargı yoluna başvurabilmeleri için de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, ilgili kişinin yargı makamlarına başvuruda bulunabilmesi için öncesinde veri sorumlusuna başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Kurula yapılacak olan başvurularda öncelikle veri sorumlusuna başvurma zorunluluğu şartı aranmaktadır.

Veri sorumlusuna da yapılacak olan başvurularda yasada iki türlü şekil şartı aramaktadır. Birincisi yazılı başvurudur. Bu nedenle de elektronik imza ile yapılan başvuru yazılı başvuru şartını sağlamamaktadır, ilgili kişinin yapacağı başvuruda doğrudan kişiye ait ıslak imzanın bulunması gerekmektedir[1].

Yine ilgili kişi tarafından yapılacak olan yazılı başvuru haricindeki diğer başvuru metodlarının belirlenmesi konusunda Yasa, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bu konu hakkında yetki vermektedir. Kurul tarafından, çıkarılan ikincil düzenleme olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” veri sorumlusuna yapılacak başvuruların yöntemini belirlemiştir. Söz konusu tebliğ 10.03.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış olup söz konusu tebliğde başvuru hakkı, başvuru usulü, başvuruya cevap, ücret yönünden düzenlemeler yer almaktadır[2].

[1] www.kvkk.gov.tr
[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
Etiketler
Tarih: 31-08-2022
#kvkk
#hakarama
#ilgilikişi
#şikayethakkı
#başvuruhakkı
#kişiselverilerikorumakurumu
#kişiselveri