Kivuz

İlgili Kişi Kimdir, Hakları ve Hak Arama Yöntemleri

İlgili kişinin kim olduğu 6698 sayılı yasanın 3/ç bendinde tanımlamaktadır. Bu tanıma göre ise ilgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. Kanunun açıkça tanımdan da anlaşılacağı üzere korunması gereken kişi, “gerçek kişi” dir.

Kişisel verinin kanunda yer alan tanımı gereği tüzel kişi kendisine ait bir veriyi herhangi bir gerçek kişinin belirlenmesi ya da belirlenebilir olması halinde, bu veriler de yasa içeriğinde koruma altındadır. Ancak burada korunan menfaat tüzel kişinin kendisine ait değil, düzenlemenin temellendirdiği öncelik gereği belirtilmiş olan ya da belirlenebilecek gerçek kişiye ait olacaktır. Çünkü söz konusu Yasa, tüzel kişilere ait verilerin korunmasını hiçbir şekilde düzenleme altına almamış bulunmaktadır.[1]

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili haklarına sahip olduğu açıkça belirtilmiştir. Bunlar;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı
  • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgileri talep etme hakkı
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kim olduğunu bilme hakkı
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme hakkı
  • Kişisel verilerin yok edilmesini veya silinmesini isteme hakkı
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi yönünde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kim olduğunun bildirilmesini isteme hakkı,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı (Örneğin, bir çalışanın performansının, onun tarafından yapılan işlerin, otomatik bir sisteme işlenip analiz edilerek, analiz sonucuna göre değerlendirilmesine, çalışanın itiraz edebilmesi bu kapsamda değerlendirilecektir.[2])
  • Kişisel verilerin yasalara aykırı olarak işlenmiş olması nedeniyle bir zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı[3][4]bulunmaktadır.
İlgili kişiler, Yasa kapsamında belirtilen durumların ve itirazlarının uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletme zorunluluğu bulunmaktadır. 6698 sayılı Kanun gereğince, kişisel verilerin korunması kapsamında yapılan başvurular için aşamalı bir başvuru usulü öngörmüştür. Kanunda yer alan ilgili kişilerin, sahip bulundukları haklarını kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yol tüketilmeden doğrudan Kurula şikâyet yoluna gidilemez. Kanunun gerekçesinde de belirtmiş olduğu üzere söz konusu igili kişilerin, taleplerini veri sorumlusuna yazılı olarak ya da uygulamada oluşacak ihtiyaca göre Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilmelerine imkân sağlanmaktadır.

[1] https://www.kvkk.gov.tr/
[2] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
[3] kvkk.gov.tr/Icerik/2036/Ilgili-Kisinin-Haklari
[4] https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
Etiketler
Tarih: 17-08-2022
#ilgilikisi
#hakarama
#ilgilikisihaklari
#kvkk
#veri
#gercekkisi