Kivuz

"Bir Avukatlık Ortaklığı Tarafından Borçlu İlgili Kişiye Kısa Mesaj Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerinin İşlenmesi” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22.03.2023 tarihinde 2023/437 sayılı kararı “Bir Avukatlık Ortaklığı Tarafından Borçlu İlgili Kişiye Kısa Mesaj Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerinin İşlenmesi” hakkında karar olup söz konusu karar aynı zamanda resmi web sitesinde de söz konusu karar özeti paylaşılmıştır[1].

Söz konusu karar; bir Avukatlık Ortaklığı tarafından avukatın alacaklı vekili olduğu Şirket ve ilgili kişi arasındaki abonelik sözleşmesinden kaynaklı, borcun takibi ve hatırlatılması amacıyla ilgili kişiye beş defa kısa mesaj gönderilerek gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili olarak Kuruma yapılan şikayet dilekçesinde ilgili kişi tarafından söz konusu dilekçede belirtilmiş olan şikayete konu olay özetle;

 • Veri sorumlusu olarak Avukatlık Ortaklığı tarafından Şirketten elde edilen kişisel veriler hakkında ilgili kişiyle iletişime geçildiği ilk anda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve ayrıca çağrı merkezi aracılığıyla yapılan görüşmede ses kaydı hakkında ses kaydı gerçekleşmeden önce aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (a)[2] bendi uyarınca veri sorumlusu hakkında yaptırım uygulanması,
 • Toplamda beş kez aynı konu ve içerikle ilgili kişiye kısa mesaj gönderilmesi sebebiyle Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (b)[3] bendi uyarınca veri sorumlusu hakkında yaptırım uygulanması,
 • Veri sorumlusunun “hukuka aykırı olarak elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulama” kullanıp kullanmadığı hususunda denetim yapılması konusunda talepte bulunmuştur.
Konuya ilişkin başlatılan inceleme yönünden veri sorumlusunun savunma yapması istenilmiş olup verilen cevapta özetle;

 • Avukatlık Ortaklığının, veri işleyen olması nedeniyle ilgili kişinin Avukatlık Ortaklığına başvuru hakkı bulunmadığı,
 • Avukatlık Ortaklığının, Şirket ile arasında bulunan hizmet sözleşmesi ve vekalet ilişkisi kapsamında, alacakların tahsili için yasal takip hizmeti verdiği,abonelerin borçlarının tahsilat süreçlerinin yürütülmesi konusuyla sınırlı olarak yetkilendirildiği, Şirket tarafından yönetilmekte olan sisteme sınırlı erişim hakkına sahip olduğu, Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca “veri işleyen” konumunda olduğu, Avukatlık Ortaklığının veri işleyen olduğu, hal böyleyken gerek taraflar arasında akdedilen Sözleşme hükümleri gerek vekalet ilişkisi gerek ise Kanun hükümleri uyarınca işlemekte oldukları kişisel verilere ilişkin olarak veri işleyen sıfatı ile sorumlu olduklarının son derece açık olduğu,
 • Kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından işlenmesinin hukuki dayanağına ilişkin olarak; müvekkilleri Şirketin gecikmiş alacaklarının tahsili amacı ile icra işlemlerini yürütmek üzere Avukatlık Ortaklığı ile kurulan vekalet ilişkisi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esasların yerine getirilmesi kapsamında icra takibi öncesi ve sonrasında borçlularla iletişim kurularak borç bilgisi, haciz bilgisi, faiz indirimi kampanyası ve ödeme kanalı gibi konularda bilgilendirme yapıldığı ve mümkün oldukça borçların uzlaşma ile tahsilatının sağlandığı,
 • Borcun yasal yollara başvurulmadan ve borçlunun durumu ağırlaştırılmaksızın, mevzuata uygun ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun temel ilkelerinden birisi olan “Alacağın tahsili için yapılacak işlemlerde borçlunun, borcunu arttıracak giderlerden kaçınılması” prensibi doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği,
 • Alacağın kısa sürede tahsili ile abonelerin/borçluların takip hukukundan kaynaklanan vekalet ücreti, faiz, harç ve masraf gibi borcun ferilerine ve haciz işlemlerine maruz kalmadan indirimli şekilde ödeme yapabilmesine olanak sağlanması, Şirketin talebi ve onayı doğrultusunda sulh görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda bu bilgilendirmelerin delil olarak kullanılması adına aramaların gerçekleştirilebildiği ve kısa mesaj gönderilebildiği,
 • Hukuka aykırı olarak kişisel veri elde etmek amacıyla herhangi bir yazılım/program/uygulama kullanılıp kullanılmadığı, Avukatlık Ortaklığının mevcut olayda kişisel verilerin korunması hukuku çerçevesinde yasal mevzuatı ihlal edici nitelikte hiçbir icrai yahut ihmali davranışta bulunmadığı,
 • Bu kapsamda, Avukatlık Ortaklığı olarak vekili oldukları Şirket adına, Şirketin haklarını ve menfaatlerini korumak amacıyla hareket ettikleri, Kanunun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri çerçevesinde işledikleri,
 • Avukatlık Ortaklığının kişinin borç bilgilerini müvekkilleri Şirketten temin ettiği; kendisine ayda yalnızca 1 kereye mahsus olmak üzere, hafta içi, mesai saatleri içerisinde bilgilendirme dışında hiçbir ibare olmayan kısa mesaj gönderildiği, Türk Borçlar Kanunu’na, BTK Usul ve Esaslarına ve Kanunun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamında açık rıza aranmaksızın bilgilendirme haklarına dayalı olarak Avukatlık Ortaklığınca bilgilendirme saikiyle hareket edildiğine ilişkin ifadede bulunmuştur.
Konuya ilişkin yapılan inceleme neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/03/2023 tarihli ve 2023/437 sayılı Kararı ile; Kanun’un 3 /1- (ı) bendi, Avukatlık Ortaklığının yetkilerinin, Şirket ile arasındaki vekalet ilişkisi ve Sözleşme kapsamı, Kanunun 5/2-(e) bendi, işleme faaliyeti Kanunun 4/2- (a) bendinde bulunana “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” ve (ç) bendinde bulunan “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine de aykırılık teşkil etmediği hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş olup veri işlemenin zorunlu olması hükmü kapsamında hukuka uygun olduğu değerlendirildiğinden söz konusu şikâyet kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı, yine ilgili kişinin, veri sorumlusunun Şirketten elde ettiği kişisel veriler hakkında ilgili kişiyle iletişime geçilmiş olup ilk anda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve ilgili kişinin kendisine gönderilen kısa mesajlar hakkında bilgi almak üzere veri sorumlusunun çağrı merkezini araması sırasında alınan ses kaydı hakkında ses kaydı gerçekleşmeden önce aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Kanun’un 18/1- (a) bendi uyarınca cezalandırılması talebine ilişkin olarak ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurusunda söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama veya talebin bulunmadığı yapılan inceleme ve gelen yazılardan yapılan değerlendirmelerle anlaşıldığından Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına, İlgili kişinin, veri sorumlusu nezdinde hukuka aykırı olarak elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulama kullanıp kullanmadığı hususunda denetim yapılması talebine ilişkin olarak veri sorumlusunun cevabi yazısında ilgili kişinin bu iddiasının reddedilmiş olduğu ve ilgili kişi tarafından da iddiasını tevsik edici nitelikte herhangi bir bilgi, belge veya kaydın Kuruma iletilmemiş olduğu dikkate alındığında bahse konu talep hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı yönünde karar vermiştir.

[1] https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7600/2023-437
[2] 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.
[3] 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.
Etiketler
Tarih: 16-05-2023
#verisorumlusu
#kvkk
#kisiselverilerikorumakurulu
#ilgilikisi
#avukat
#kurulkararı
#veriguvenligi
#sms
#kısamesaj