Kivuz

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ve Değerlendirmesi

22.07.2020 tarih ve 2020/560 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından karar verilmiştir. Söz konusu kararın oluşmasına neden ise site yönetimi hakkında yapılan şikayet neticesinde re’ sen inceleme başlatılmış olup yapılan inceleme sonrasında ise Kurul tarafından verilen karar şöyledir;

 • “6698 sayılı Kanunun “Tanımlar”ı düzenleyen 3’üncü maddesinde veri sorumlusunun, “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi”yi ifade ettiği,

 • Öte yandan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun; 27’nci maddesi, 28’inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası, 32’nci maddesi, 34’üncü maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının hükmünün amir olduğu,

 • Bu hükümlere göre; gayrimenkulün bütünü için söz sahibi olan birim kat malikleri kurulu olup kat malikleri kurulunun, yönetici de dâhil kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hüviyetinde olan yönetim planının içeriği ve kapsamını belirleyen merci olduğu ve yöneticinin görevinin, kat malikleri kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, bu kararları uygulayıcı olarak faaliyet göstermekten ibaret bulunduğu,

 • Aynı Kanun’un 38’inci maddesinin birinci fıkrasında yöneticinin kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olduğunun belirtilmiş olduğu ve bahse konu Kanun’un 40’ıncı maddesinin, yöneticinin kaide olarak vekilin haklarına sahip olduğu hükmünü haiz olduğu,

 • Öte yandan, bahse konu Kanun’un 41’inci maddesinde, kat malikleri kurulunun, yöneticinin bu görevdeki davranışlarını devamlı olarak denetleyeceği ve haklı bir sebebin ortaya çıkması hâlinde yöneticiyi her zaman değiştirebileceği düzenlemesine yer verildiği,

 • Yöneticinin devamlı olarak kat malikleri kurulunun denetimi altında olduğu, kat malikleri kuruluna hesap vermesinin ve haklı sebebin varlığı hâlinde her zaman değiştirilebilmesinin, ana gayrimenkul üzerindeki asıl söz sahibinin kat malikleri kurulu olduğunu gösterdiği,

 • Ayrıca, 634 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin birinci fıkrasında yöneticinin görevlerinin sayıldığı, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca; yönetici ataması yapılmayan gayrimenkullerde birinci fıkrada sayılan işlerin yapılması noktasında kat maliklerinin müştereken sorumlu tutulduğu, müştereken sorumluluğun söz konusu olduğu hâllerde birden fazla kişinin; bir borcun ödenmesinde ve zararın giderilmesinde kendi payları oranında sorumluluğu paylaştığı,

 • Yine 634 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin ikinci fıkrası, 20’nci maddesinin birinci fıkrası, 66’ncı ve 69’ uncu maddesi hükümlerine değinilmiş olup,

 • Bu çerçevede, gerek veri sorumlusunun 6698 sayılı Kanun’da yer alan tanımının gerekse 634 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemelerin bir arada değerlendirilmesinden; kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünü için kararlar alan, işlerin nasıl yürütüleceğini belirleyen birimin kat malikleri kurulu olduğu, bununla birlikte; kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olmaması dolayısıyla 6698 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesindeki veri sorumlusu tanımının içerdiği kriterlerin tamamını taşımadığının görüldüğü, zira anılan tanımdan hareketle veri sorumlusu sıfatının bir gerçek yahut tüzel kişiye ait olabileceği sonucunun çıktığı, kat malikleri kurulunun tüzel kişiliğinin bulunmadığı hususunun çeşitli Yargıtay kararlarında da açıkça ifade edildiği

 • Ancak, durum böyle olsa bile 634 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinde, yöneticinin,ana gayrimenkulün tamamını ilgilendiren tebligatı kabul etme yetkisi olduğunun belirtildiği ve kat malikleri kurulunun vekili olarak görev yapan yöneticinin bir gerçek kişi yahut bu konuda hizmet sunan şirketlerden profesyonel hizmet satın alınması durumunda ise tüzel kişi olabileceği,

 • Bununla birlikte, her ne kadar yönetici kat malikleri kurulunun verdiği kararlarla bağlı olup bu kararlara uygun hareket etmek zorunda olsa da, her somut olay bakımından yöneticinin yahut yönetim kurulunun kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan bir rol üstlenmiş olması halinde ayrıksı durumların çıkabileceği, örneğin, bir site yönetiminin ayrı bir tüzel kişilik tarafından yürütülüyor olması durumunda, kişisel verilerin işlenmesi noktasında bu tüzel kişiliğin de veri sorumlusu olabileceği,

 • Tüm bu açıklamalar doğrultusunda; Kanun’un “veri sorumlusu”na ilişkin getirdiği tanımın, hayatın olağan akışına uygunluğunun sağlanması ve pratikte ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi adına geniş yorumlanması gerektiği; bu kapsamda her ne kadar tüzel kişiliği haiz olmasa da kural olarak apartman, site ve benzeri yapılar bakımından veri sorumlusu olarak kat malikleri kurulunun kabul edilebileceği, kat malikleri kurulunun ise Kanun’un veri sorumlusuna yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından bir kişiyi görevlendirebileceği, görevlendirilen bu kişinin yönetici olmasının mümkün olduğu gibi başka bir kat malikinin yahut iradi temsilcinin de olabileceği değerlendirilmekle beraber, uygulamada istisnai durumların da ortaya çıkabileceği gözetilerek nihai olarak kişisel veri işleme faaliyetinde veri sorumlusu sıfatını haiz olanların belirlenmesi için; her somut hadise açısından kişisel veri işlenmesine ilişkin kararları alan, veri kayıt sistemlerini kuran,uhdesinde bulunduran ve yöneten birimlerin tespit edilmesinin gerektiği yönünde değerlendirmede bulunmuştur.[1]

Tüm bu hususları özetleyecek olursak eğer Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde site yönetiminin site malikleri arasından seçilmesi halinde her ne kadar tüzel kişiliği bulunmasa dahi veri sorumlusu olarak ister yönetici ister maliklerin de rızası ile seçilecek başka bir kimse tarafından veri sorumlusu olunabilmekte ve veri işleme gerçekleştirilebilmektedir. Yine dışarıdan hizmet alınan yöneticilik durumunda söz konusu yöneticiliği gerçekleştiren yerler tüzel kişiliğe haiz olduklarından dolayı ise bu husus Kurul tarafından zorunlu olması gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulunulmuştur.

Gelişen teknoloji ile birlikte ve birlikte yaşamın ve site hayatının artış gösterdiği bu dönem içerisinde artık zorunlu hale gelmesi gerekmektedir. Özellikle büyük çaplı sitelerde çok fazla kat maliki bulunmakta olup gerek aidat ödemeleri gerekse de ortak yaşam alanı içerisinde güvenliğin sağlanması için özel güvenlik şirketleri ile maliklere ait bilgiler paylaşılmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı da veri kayıt sistemine kayıt zorunluluğu olması gerektiği kanaatindeyim.

[1] https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6798/2020-560
Etiketler
Tarih: 14-12-2022
#kvkk
#katmulkiyetikanunu
#kanun